Johan Veenstra het onderstaond verhael verteld op 20 en 27 meie in et gemientehuus in Wolvege biíj et ofscheid van burgemeester Remco Heite

Burgemeestersverkiezing

Now burgemeester, dit is et dus: jow ofscheid as burgemeester van West-Stellingwarf. En ik zal ít je drekt mar zeggen: ik vien et doodzunde dají votgaon. En dat niet allienig omdaík je aorig vien, mar now ja, dír zit ok een stokkien eigenbelang biíj. Meensken doen en zeggen vanzels haost niks zonder dat et eigenbelang mitspeultÖ
  Ik wete niet as ie dír wel es over fanteseerd hebben, mar heb ie dír wel es over naodocht dat wiíj mit ín beidend, ieje en ikke, een allemachtig best poletiek span west hebben zollen? As ie langer anblieven kund hadden en as ankem jaor die burgemeestersverkiezings al deurgaon weren, dan bin Ďk dír meer as wisse van dat ie an die verkiezings mitdaon hadden enÖ dan was ik jow kampagneleider wodden. En dan hawwe die tegenstaander van jow dikke en dikke inmaekt. Wat zoík daor een nocht an had hebben. Want ja, dan hajít vanzels opnemen moeten tegen ien of aander karriŤremannegien, zoeín eigenwieze snotneuze uut Hollaand, die oons hiere wel es even vertellen zol hoe ít hier allemaole moeten zol. Now, zokken maík niet lieden en ieje ok niet, dat wat zowwe die kerel anpakt hebben. Op alle menieren. En dan had ie miíj et smerige wark opknappen laoten moeten, want ie mossen vanzels braandschone blieven. Now en ik was, om jow op Ďe trone te holen, over lieken gaon om die kerel dír onder te kriegen.
  Ik hadde alles in de stried gooid, jow beide sikteresses ok. De beide Jeannettes. Twie mooie, aeventuurlike, sensuele Stellingwarver vrouwluden. Now en wat Mata Hari indertied kon, dat hadden de beide Jeannettes ok kund! Ik hadde ze allebeide toegeliekertied op die kerel toestuurd in jurkies mit splitten, lange splitten, blote roggen en mit een mikrefoontien in de dekolleteeís. En ik bin dír meer as wisse van dat ze die kerel tegere plat kregen hadden in de vip-room van de niíje Van der Valk. En as ít hiele spullegien zoeín betien op zien hoogtepunt west was, dan kwam zomar inienend, as liftboy verstruupt, Jan Krol de kaemer in en die maekte dan fotoís van ít spul en die fotoís kwammen dan een peer daegen laeter in de Stellingwarf te staon en wat die kerel dír allegeer an voege praotuutsleugen hadde en wat opvongen was deur de mikrefoonties van de beide Jeannettes, dat baantien zoík anbieden an RWC in Noordwoolde mit de vraoge as ze dat elk ure wel even uutzenden wollen. En as ze dat niet wollen vanwege journalistieke vriíjhied en onofhaankelikhied en meer van die flauwe kul, dan zoík ze twie keer zovule subsidie in ít jaor beuden hebben en dan was ít gauw klaor west, want veur geld is alles te koop. Journalistieke vriíjhied en onofhaankelikhied ok. Now en dit soort niíjs op Ďe radio zol de man niet echt goeddaon hebben.
  En ik leut netuurlik in zien verleden ommegreven, want ja, de man hadde een vrouw en een peer kleinjongen in Hollaand zitten en awwe die huusholing mal uut mekeer raomen mossen veur et goeie doel, dan mos dat mar. En de bekende Stellingwarver pelisieman Jan Eise Kromkamp zol oons zeker geriefd hebben deur wat recherchewark te doen. En dan was dír ongetwiefeld van alles boven waeter kommen: wat gesjoemel mit de belasting, nog een peer losse vrouwgies zo hier en daor, een escort-boy veur een inkeld keertien, wat draankmisbruuk, wat lsd-gebruuk in zien wilde, roege studentejaoren in Leiden. Now besef ik vanzels dat zoeín hadde anpak risikoís mitbrengt. Ie hadden kaans had dat de tegenpertiíj ok vals wodden was en ok gemiene streken uuthaeld hadde. Dat ik hadde jow dan ok beslist ofraoden, burgemeester, en eet alles zomar, want ie weten hoe dat oflopen is mit die kerel uut de OekraÔne, die hebben ze zowat vergeven en lopt now al tieden mit een dioxinekop omme. Dat ie moeín overal op vervat wezen as ít om de macht gaot. Dat al jow eten hadde eerst deur goenend veurpruufd wodden moeten. Now ja, we hebben wethoolders zat en moch et al misgaon wezen, die bin vriíj makkelik te vervangen. Dan hají me mar stiekem zeggen moeten wie we dír as eerste an waogd hadden. Wie van de drieje? Van der Kooij, Plekkenpol of tochÖ Bertus Sloot?
  En ie hadden gewoon de nette, deur en deur fesoenlike man van et volk speuld. Ie hadden hiere woensdags wat over de dissiesmark kuierd en een praotien maekt mit wat vrouwluden die eerpels kochten biíj Hielke de Veen. En even laeter hají mit een bos rebarber onder de aarm biíj de viskarre staon en hají daor een lekkerbekkien behaffeld. En ie hadden je, veur je populariteit, ok geregeld in de butendŲrpen zien laoten moeten. Ie hadden priezen uutreikt biíj een geitekeuring in Ooldetriene en niíje kondoomautomaten in gebruuk steld op Ďe homokamping in Noordwoolde. En overal hají mit de gewone meensken praot. Ie hadden an de tap van de harbarg in Blesdieke dingen zegd die de meerderhied van et gewone volk ok vint en graeg heuren wil. Dají die verhipte gemientetoren aachterof bekeken ok vusen te hoge vienen. Dat et gien gezicht is dají dat smerige ding vanof et Lendepattien zien kunnen. En dat zoeín pries van architekten, daor sommige wethoolders zo op kicken, hielemaole niks veurstelt. Omdat architekten alles recht praoten wat kroem is en her en der de malste gedrochten henneklappen die twintig jaor laeter van poere aarmoede in mekeer mieteren. Ie zollen gewoon tegen et volk daor an de tap in Blesdieke zegd hebben dajím et indertied verkeerd inschat hebben. En dan hají zegd dat je dat spiet en hají de meensken een rontien geven. Even deur de kniíjen veur de gewone man, dat vienen de meensken mooi en dan kriejí ze mit. Zo overleefde Boris Dittrich zien kongres.
  En ik zol Nans ok inzet hebben. Die had een protte meerweerde had in oonze kampagne. Want Nans is de ideale krusing tussen dat vrouwgien in GeorgiŽ: Sandra Roelofs, en oonze eigen preensesse MŠxima. Nans is gewoon een intelligente vrouw en ze zicht dír nog goed uut ok. Mar ja, hoe zal dat ok aanders ají een schoonhiedsselon an huus hebben. Ik zol Nans kluppies plattelaansvrouwluden en zo biíjlanges stuurd hebben. En ze hadde ok geregeld in een pelisieauto mit moeten. En as dír dan hier en daor es een ongelokkien gebeurde, dan was Nans daor as de kiepen biíj.Ik zal mar zeggen: as dír hier biíj Zwikstra veur op Ďe straote twie oolde vrouwluden mit de fietssturen in mekaander raekt weren en die zollen daor even laeter mit gatten in de panties en de kniíjen op Ďe weg legen hebben te krimmeneren, dan was Nans daor as ien van de eersten biíj west mit troostende woorden en een buusdoek mit ooldeklonie. En Lenus van der Broek, die bliekber as gemienteraodslid een protte tied over het, zol daor dan fotoís van maekt hebben veur de Stellingwarf en dan stonnen die fotoís binnen de kotste keren in de kraante en op teletekst en konnen de meensken zien hoe ín aorige, betrokken vrouw Nans is. En was et opzet van ien van die vrouwluden, was et zinloos geweld, en leup et mal of mit dat aandere vrommes daor biíj Zwikstra veur op Ďe weg, dan zoík dír veur zorgd hebben dat Nans een stille tocht en waxinelochies regeld hadde. Burgemeester, ik bin dír meer as wisse van, dat disse anpak van jow kampagneleider jow een geweldige stembusse-overwinning opleverd hebben zol.
  Mar ja, dit kan dus allemaole niet deurgaon, want ie holen dír echt mit op. Dat spiet miíj zo, want et vuulde de jaoren deur zo eigen, zo gewoon, en dat vuulde zo lekker, en dat zuwwe zo missen. En de niíje burgemeesterÖ Ik hope dat et niet allienig mar een manager is, mar dat hiíj gewoonÖ meenske is. Meenske mit de meensken is en oge het veur oonze kultuur. DŠt is belangriek. Mar och, al mag et ok nog zo goed uutpakken mit die niíjen iene, Remco, ie blieven veurlopig toch een betien mien burgemeester!